Thoracotomy for tuberculous paraplegia

Thoracotomy for tuberculous paraplegia